23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
23-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
21-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
21-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
22-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
Sep 23, 2018

ksudIs isßj¾Ok lshkafka ldf.;a is;a Èkd.;a ckm%sh ;rejla lsõfjd;a jerÈ keye' wehj iEu flfklau y÷kkafka ckm%sh k¿ mqn ''' Read More....

Sep 23, 2018

wfma ;d;a;d ol=Kq m<df;a m%isoaO jHdmdßlfhla' wïug riaidjla lrkak wjYH jqfKa kE' wfma mjq,g lsisu wvqmdvqjla ;snqfK;a kE' hdk jdyk" j;= msá" jH ''' Read More....

Sep 23, 2018

wiNH o¾Yk rE.;lr wf,ú lsÍfï cdjdrul fhfoñka wdhq¾fõo iïNdyk wdh;khla‌ f,i kqf.af.dv yhsf,j,a mdf¾ fo ''' Read More....

Sep 22, 2018

wka whf.a yඬ wkqlrKh lrñka fma%laIl is;a i;ka Èkd .ksñka ßhe,sá l,dj kj udj;lg fhduql< ~iuf¾ iy iuf¾~ fï j ''' Read More....

Sep 21, 2018

wiNH i.rd lshjñka tajd /ia lsÍu úfkdaodxYh lr.;a mqoa.,fhla tu i.rd f;d.hla ysi u;g lvdjeàfuka ñhf.dia ;sfnkjd'

''' Read More....
Sep 21, 2018

uyu. .ukalrk ldka;djka iy mdi,a oeßhka wiNH f,i iam¾Y lrk fmd,sia ks,Odßfhl= oelafjk ùäfhdajla úfoia udOH jd¾;d lr ;sfn ''' Read More....

Sep 21, 2018

gekaidkshdfõ - úlafgdaßhd úf,a hd;%djla fmr,S isÿjQ wk;=rlska 40 fofkl= ñhf.dia ;sfnkjd'

''' Read More....
Sep 21, 2018 Views: 2
Sep 05, 2018 Views: 39
Aug 15, 2018 Views: 44
Feb 04, 2018 Views: 346
Sep 29, 2017 Views: 651
Sep 29, 2017 Views: 604
Apr 01, 2018 Views: 139
Feb 04, 2018 Views: 212
Feb 04, 2018 Views: 224
Sep 23, 2018

kqjrt<sh m%foaYfha ixpdrl ksfla;khl ;=kajk uy,ska ìug weo jeà Ök cd;sl ldka;djla ñhf.dia ;sfnkjd'

''' Read More....
Sep 23, 2018

Èlaje,a, m%foaYfha ksjilg we;=Æù ksjeishkag urK ;¾ckh l< mqoa.,fhl= fidhd .ekSug fmd,sish uyck iyh m;kjd'

''' Read More....
Sep 22, 2018

ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak iy ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmlaI hk uy;ajreka >d;kh lsÍu i|yd isÿl< nj lshk l=uka;&zwj ''' Read More....

Sep 22, 2018

l,djej iy n<Æ jej wdikakfha .ejfik jk w,ska w;r fï Èkj, nrm;, .egqï mj;sk nj wm jd¾;dlrejka mjikjd'

''' Read More....
Sep 21, 2018

wm jd¾;dlre i|yka lf<a úfkdao pdßldjla meñKs Tjqka ñkqjkaf.dv m%foaYfha mÈxÑlrejka msßila njhs'

''' Read More....
Aug 30, 2018 Views: 29
Aug 06, 2017 Views: 526
Jun 27, 2017 Views: 539
Jun 29, 2017 Views: 754
Jun 25, 2017 Views: 755
Jun 25, 2017 Views: 743
Sep 21, 2018

wdishdfõ fmr<sldr lKavdhu njg m;afjñka isák we*a.ksia;dkh Bfha ^20 od& wnqvdì cd;Hka;r C%Svdx.Kfha§ nx.a,dfoaYh mrod ,l=Kq 1 ''' Read More....

Sep 19, 2018

mathiwsÈ.ska È.gu tlu jerÈ lsÍfuka ;r. mrÈñka isák Y‍%S ,xld lKavdhu fmf¾od we*a.ksia:dkhg mrdch ù ''' Read More....

Sep 19, 2018

wdishdkq l=i,dkfha Bfha ^18& bkaÈhdj iu. mej;s ;rÛfha§ fmr<sldr ;rÛ rdgdjla m%o¾YKh lsÍug fhdjqka fydxfldx lKavdhu iu;a ''' Read More....

Jun 23, 2017 Views: 474
Jun 23, 2017 Views: 499
Weather, 30 October
Colombo Weather
+28

High: +29 Low: +23

Humidity: 84%

Wind: SW - 8 KPH

Rome Weather
+10

High: +20 Low: +6

Humidity: 87%

Wind: N - 8 KPH

Wassane Premaya Me Adarayai