21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
19-07-2018
Jul 20, 2018

OkqIal jD;a;sfhka ;%Sfrdao r: ßhÿfrl= jQ w;r lsßn;af.dv kdfyak ue;sõ ksjdi ixlS¾Kfha mÈxÑj isá Tyq ;sore msfhls' ''' Read More....

Jul 20, 2018

yefudagu neye ;j flfkl=g i;=gla fokak' ;j msßila yskiaijkak' kuq;a fï uq¿ f,dalfhau Tyq ksid iskd fkdjqKq flfkla ke;=j ke;s' Tyq kñka Read More....

Jul 20, 2018

Bðma;=fõ mqrdúoHd{hka úiska jir 2000la muK merKs wegiels,s j,ska iukaú; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhdf.k ;sfnkjd ''' Read More....

Jul 20, 2018

idudkHfhka iqmsß ;re fndfyda fofkla lrk fohla ;uhs ;ukaf.a m%isoaO pß;h Ndú;d lr,d" we÷ï wdhs;a;ï" imam;a;= - fifrmamq" tfyu;a k ''' Read More....

Jul 20, 2018

rislhskaf.a wdorh Èkd.;a olaI rx.k Ys,amsKshla jk ;siqß hqjksld Bfha ^19& Èkfha hq. Èúhg t<Uqkd'

''' Read More....
Jul 20, 2018

ukqiai ðú;hla wrf.k fï f,daflg ìysfjk yeu ukqiaifhlau wrf.k wd wdhq ld,h wjika fjk ;=re ðj;a fjkak ´k' th fï f,dafla iaNdjh' f ''' Read More....

Jul 20, 2018

jir 14"000 la‌ w;S;hg Èfjk me/Ksu mdka ms<sia‌iSula‌ ms<sn| f;dr;=re mqrdúoHd le”ï NQñhlska wkdjrKh lr .ekSug & ''' Read More....

Jul 19, 2018

2016 ckdêm;sjrKhg n,mEï l< njg t,a, jk fpdaokd iïnkaOfhka ckdêm;s fvdk,aâ g%ïma reishdj wdrla‍Idj lsÍu ms<sn| weu& ''' Read More....

Jul 15, 2018 Views: 11
Jul 12, 2018 Views: 14
Jul 10, 2018 Views: 20
Feb 04, 2018 Views: 231
Sep 29, 2017 Views: 557
Sep 29, 2017 Views: 540
Apr 01, 2018 Views: 100
Feb 04, 2018 Views: 167
Feb 04, 2018 Views: 170
Jul 20, 2018

hdmkh wÉpqfõ,s fmd,sisfha ks,OdÍka yd tu fmd,sia‌ jifï tla‌ ksjil msßila‌ w;r 19od úi¹ .; fkdyels u;fNaol ''' Read More....

Jul 20, 2018

l=,shdmsáh je,smekak.yuq,a, m%foaYfha mÈxÑj isá fla' ã' È,añK Wodlr fifkúr;ak isiqjd bl=;a Èfkl kd;a; ''' Read More....

Jul 20, 2018

fmd,sia ldka;djla iu. fmd,sia ks,OdÍka fofofkla ldurhla ;=< lrk wuq;= fi,a,ula .ek fï ojiaj, iudc cd, fjí wvúj, m, fjkjd' Tjqka lrk wuq ''' Read More....

Jul 20, 2018

reyqKq úYajúoHd,fha m<uq jif¾ wOHdmkh yeoEÍug meñKs 26 yeúßÈ kjl ysñ kulg tys Nsla‌Iq fkajdisl ''' Read More....

Jul 20, 2018

fï iïnkaOfhka ysre m%jD;a;s wxYh .d,a, m%foaYh Ndr fcHIaG fmd,sia ks,Odßfhlaf.ka úuiSula l< w;r" Tyq lshd isáfha .d,a, l%Svdx.kfha ''' Read More....

Jul 19, 2018 Views: 5
Jul 19, 2018 Views: 5
Jul 19, 2018 Views: 5
Aug 06, 2017 Views: 481
Jun 27, 2017 Views: 476
Jun 27, 2017 Views: 487
Jul 20, 2018 Views: 4
Jul 20, 2018 Views: 4
Jul 19, 2018 Views: 10
Jun 29, 2017 Views: 652
Jun 25, 2017 Views: 641
Jun 25, 2017 Views: 645
Jul 20, 2018

óg udi lsysmhlg fmr Y%S ,xldfõ meje;s úia‌ihs úia‌i ;=kafldka l%slÜ‌ ;r.dj,sh w;r;=r§ ;sir fmf¾rd iu. nx ''' Read More....

Jul 20, 2018

;r.dj,sh 1)0 la‌ f,i Y%S ,xldj fmruqK f.k isák w;r wo werfUk fgia‌Ü‌ ;r.fha§ .d,af,a isÿjQ fohu ol=Kq wm%sldkqjkag isÿjqjf ''' Read More....

Jul 19, 2018

t<efUk 2019 l%slÜ‌ f,dal l=i,dk i|yd l%Svlhka l<ukdlrKh lsÍu iïnkaOfhka Y%S ,xld l%slÜ‌ f;aÍï lñgqj" mqyqKq ''' Read More....

Jun 23, 2017 Views: 440
Jun 23, 2017 Views: 468
Weather, 30 October
Colombo Weather
+28

High: +29 Low: +23

Humidity: 84%

Wind: SW - 8 KPH

Rome Weather
+10

High: +20 Low: +6

Humidity: 87%

Wind: N - 8 KPH

Wassane Premaya Me Adarayai