20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
Apr 20, 2018

iqmsß l%slÜ l%Svl ufya, chj¾Ok .ek miq.sh ojiaj, ks;ru jf.a l;djqKd'
ufya,f.a iqrEmS ìß| ''' Read More....

Apr 19, 2018

,tkak msg;a fjkak yeÿju ÿj lsõjd ug ;j weÛ fydaod f.k tkak ´k lsh,d,
,uu IQáka hkfl ''' Read More....

Apr 19, 2018

Wvq.=jfka§ .=jka hdkhl tkaðula mqmqrdf.dia isÿjQ wk;=rlska ldka;djla wjdikdjka; f,i ñh.sh mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd' Read More....

Apr 19, 2018

ud;r l=U,a.u§ fj<|ie,la ;=, wUqieñ hqj<la f.,je,,df.k ñhf.dia ;snqKd'
wêl Kh nr ksid fuf ''' Read More....

Apr 18, 2018

*a,EIanela ix.S; lKavdhu iyNd.Sùug kshñ;j ;snQ ix.S; m%ix.hlg fmr fõÈldjla lvd jeà ;sfnkjd'

''' Read More....
Apr 19, 2018

bkaÈhdfõ uOH m%foaYfha isÿjQ ßh wk;=rlska mqoa.,hska 21 fofkl= ñhf.dia ;sfnkjd'

''' Read More....
Apr 14, 2018

isßhdjg miq.shod t,a,l, ridhksl wú m%ydrhg m%;spdr f,i wfußldj reishdjg .=jka m%ydr t,a, l< fyd;a th wfußldj iy reishdj w;r hqoaOhla we; ''' Read More....

Apr 08, 2018

nia r: wk;=rlska lekvdfõ lKsIaG whsia fydlS lKavdhfï kdhlhd we;=¿ l%Svlhka 15 fofkl= ñhf.dia ;sfnkjd'

''' Read More....
Apr 01, 2018 Views: 33
Mar 09, 2018 Views: 69
Feb 04, 2018 Views: 109
Sep 29, 2017 Views: 460
Sep 29, 2017 Views: 446
Apr 01, 2018 Views: 26
Feb 04, 2018 Views: 79
Feb 04, 2018 Views: 84
Apr 20, 2018

h;=re meÈhla c,h u;ska Odjkh lrk wdldrh oelafjk ùäfhdajla fj; fï jkúg fndfydafokl=f.a wjOdkh fhduqj ;sfnkjd'

''' Read More....
Apr 19, 2018

piliceY%S ,xld fmd,sisfha ,.ug fmd,sish, ixl,amh hgf;a iudc fufyjrla‌ jYfhka ÿïu,iQßh m%foaYfha jHdmdßlhkaf.ka iudc fiajlhkaf.ka ,enqK uq ''' Read More....

Apr 19, 2018

w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d Bfha ^18od& fmrjrefõ kj jir i|yd o<od jykafia je| mqodf.k wdYs¾jdo ,nd u,aj;= wia‌.sß uykdhl ia&zw ''' Read More....

Apr 14, 2018

úfoia rgj, fjfik fndfyda YS‍% ,dxlslhkao wo isxy, iy fou< w¨;a wjqreoao iurñka pdß;‍%d bgq l<d' we;eï rgj, wjqreÿ W; ''' Read More....

Apr 14, 2018

;sia jirl l=ßre hqoaOh ksudlrñka rgg iduh ,nd ÿka rKúrekag Y%S ,dxlSh iudcfhka by, f.!rjhla ysñ jkjd' flfia kuq;a j¾;udkfha&s ''' Read More....

Apr 19, 2018 Views: 5
Apr 19, 2018 Views: 3
Apr 19, 2018 Views: 4
Aug 06, 2017 Views: 405
Jun 27, 2017 Views: 399
Jun 27, 2017 Views: 413
Apr 19, 2018 Views: 10
Apr 12, 2018 Views: 22
Jun 29, 2017 Views: 518
Jun 25, 2017 Views: 495
Jun 25, 2017 Views: 505
Apr 14, 2018

 21 jeks fmdÿrdcH uKa‌v,hSh l%Svd Wf<f,a lsf,da .%Eï 46)49 iy lsf,da .%Eï 52 hk fndla‌isx biõjkaf.ka Y%S ,xldj bÈ&szl ''' Read More....

Apr 09, 2018

IPL l%slÜ b;sydifha fõ.j;au w¾O Y;lh jd¾;dlrkak Read More....

Apr 08, 2018

iqmsß l%slÜ l%Svl wekacf,da ue;sõia bÈßfha§ mkaÿ heùfuka bj;aùug woyia lr ;sfnkjd'

''' Read More....
Jun 23, 2017 Views: 378
Jun 23, 2017 Views: 407
Weather, 30 October
Colombo Weather
+28

High: +29° Low: +23°

Humidity: 84%

Wind: SW - 8 KPH

Rome Weather
+10

High: +20° Low: +6°

Humidity: 87%

Wind: N - 8 KPH

Wassane Premaya Me Adarayai