24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
23-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
23-04-2018
Apr 24, 2018

miq.sh 21 fjks isl=rdod Èk Tyqf.a ksjfia§ meje;ajQ fuu idoh mikaf.a ñ;=re ñ;=ßhka tlaj ixúOdk lr we;s njhs jd¾;d jqfKa

''' Read More....
Apr 24, 2018

iñ;d trkao;S iu. u,s;a .dhkd lrmq u;l ukaÈr .S;fhka Tyq fma%laIl wdorh jeä jeäfhka Èkd.kakg iu;a jqKd'

''' Read More....
Apr 24, 2018

,xldjg fyfrdhska f.k tk m‍%Odk ud¾.hla jkafka we*a.ksia:dkh yd bkaÈhdj yryd uqyqÿ ud¾.fhka ,xldfõ ngysr fjr< ;Srhg meñ ''' Read More....

Apr 24, 2018

fI,agka fmf¾rd lshkafka wfma rfÜ m%ùK .dhlfhla'
Tyqf.a mq;a i;sIa fmf¾rd wNdjm%dma; ù ''' Read More....

Apr 23, 2018

ixpdrhlg meñKs n%s;dkH cd;slhska msßila iu. foaYSh l;=ka msßila mej;a jQ ,sx.sl idohla jeg,Sug ;dhs,ka;fha m;dhd fmd,sish mshjrf.k ;sfnkjd' f&ium ''' Read More....

Apr 19, 2018

bkaÈhdfõ uOH m%foaYfha isÿjQ ßh wk;=rlska mqoa.,hska 21 fofkl= ñhf.dia ;sfnkjd'

''' Read More....
Apr 14, 2018

isßhdjg miq.shod t,a,l, ridhksl wú m%ydrhg m%;spdr f,i wfußldj reishdjg .=jka m%ydr t,a, l< fyd;a th wfußldj iy reishdj w;r hqoaOhla we; ''' Read More....

Apr 08, 2018

nia r: wk;=rlska lekvdfõ lKsIaG whsia fydlS lKavdhfï kdhlhd we;=¿ l%Svlhka 15 fofkl= ñhf.dia ;sfnkjd'

''' Read More....
Apr 01, 2018 Views: 34
Mar 09, 2018 Views: 71
Feb 04, 2018 Views: 116
Sep 29, 2017 Views: 469
Sep 29, 2017 Views: 450
Apr 01, 2018 Views: 26
Feb 04, 2018 Views: 79
Feb 04, 2018 Views: 86
Apr 24, 2018

niakdysr ol=K yd kef.kysr uqyqÿ m%foaY miq.shod r¿ ùu;a iu. m%foaY lsysmhlska uqyqÿ r< m%Odk ud¾.h olajd meñK ;snqKd' Read More....

Apr 23, 2018

keheliyamd¾,sfïka;=fõ§ Pkaoh m%ldY lr wdKa‌vq mla‍Ih wdrla‍Id lrk úreoaO mla‍Ihla‌ ;sfnk úmla‍I kdhl ''' Read More....

Apr 23, 2018

;,jlef,a ,sÿ, iuDoaê l,dmh úiska ixúOdk l, isxy, yskaÿ wÆ;a wjqreÿ W;aijhlg nqÿ rejg iudk uqo%K iys; idßhla me&l ''' Read More....

Apr 23, 2018

uyshx.kh udmdlvjej ) blsßhf.dv m%foaYfha§ tlu mjqf,a uj iy ÈhKsh >d;kh lsÍfï isoaêhg wod, iellrejka fidhd ;jÿrg;a fufyhq ''' Read More....

Apr 23, 2018

l¿.fÛa mdfjñka ;sìh§ f.dvg f.k kdf.dv uy frdayf,a ;ekam;a lr ;snQ ldka;djlf.a u< isrerla w;=reoykaj isá ;u ÈhKshf.a ''' Read More....

Apr 23, 2018 Views: 5
Apr 23, 2018 Views: 3
Apr 23, 2018 Views: 5
Apr 19, 2018 Views: 6
Apr 19, 2018 Views: 4
Apr 19, 2018 Views: 5
Aug 06, 2017 Views: 408
Jun 27, 2017 Views: 400
Jun 27, 2017 Views: 414
Apr 22, 2018 Views: 8
Apr 22, 2018 Views: 9
Apr 19, 2018 Views: 18
Jun 29, 2017 Views: 526
Jun 25, 2017 Views: 501
Jun 25, 2017 Views: 510
Apr 21, 2018

,fujr ;r.dj,sfha m<uq Y;lh" ;r.fha ùrhd njg f.a,a m;ajqKq fojeks ;r.h' foúhkag ia;=;s jkjd fï foa .ek' f.a,a m%ydrfha§ uu yß ;ek ys ''' Read More....

Apr 14, 2018

 21 jeks fmdÿrdcH uKa‌v,hSh l%Svd Wf<f,a lsf,da .%Eï 46)49 iy lsf,da .%Eï 52 hk fndla‌isx biõjkaf.ka Y%S ,xldj bÈ&szl ''' Read More....

Apr 09, 2018

IPL l%slÜ b;sydifha fõ.j;au w¾O Y;lh jd¾;dlrkak Read More....

Jun 23, 2017 Views: 380
Jun 23, 2017 Views: 408
Weather, 30 October
Colombo Weather
+28

High: +29° Low: +23°

Humidity: 84%

Wind: SW - 8 KPH

Rome Weather
+10

High: +20° Low: +6°

Humidity: 87%

Wind: N - 8 KPH

Wassane Premaya Me Adarayai