16-12-2017
16-12-2017
16-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
14-12-2017
14-12-2017
Dec 16, 2017

iuia; Y%S ,xldjgu wNsudkhla f.k tñka ldhj¾Ok l%Svdfjka f,dju Èkq Y%S ,xldfõ wfma ¨Ika mqIamrdÊ miq.shod wefußldfõ ''' Read More....

Dec 16, 2017

wdlaId iqodß lshk pß;h fndfyda fokd okakjd' ksrka;rfhkau lg l;d me;sfrk wdlaId oeka jeäh ks¾udK j,ska olskak ,efnkafka keye' fï weh .ek ''' Read More....

Dec 15, 2017

weh bx.%Sisfhka iudccd, udOHhkag oeuQ igykla wfkla wh jerÈhg f;areï .;a ksid ;uhs weh .ek l;dfjkak mgka .;af;a'

''' Read More....
Dec 15, 2017

fofjks bksfuka Tn yuqjg tk ckm%sh pß;hla ;uhs ,sysKs tfyu;a ke;akï pQá ueKsfla lsh,d lshkafka' weh kñka Y,ks' fï weh iu. l< l;dnyla ''' Read More....

Dec 15, 2017

ckms‍%h k¿ ks<shkag we;=j;a neß ke;=j;a neß msßila yeáhg rislhka y÷kajd Èh yelsh' rislhka w;f¾ mj;sk ckm ''' Read More....

Dec 13, 2017

f,a ms<sldjlska fm¿Kq 14 yeúßÈ oeßhla wudkqIsl f,i ¥Ikh l< mqj;la bka§h udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'

''' Read More....
Dec 10, 2017

ujla úiska orejd ish oE;ska u ìys l< whqre oelafjk PdhdrEmhla iïnkaO wuq;=u mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'wod< mqj; jd&f ''' Read More....

Nov 22, 2017

;dhs /|jqï l|jqrlska m,d .sh Ökfha Whs.¾ cd;sl isrlrejka 20 fofkl= fidhñka isák nj n,OdÍyq mji;s'

''' Read More....
Sep 29, 2017 Views: 306
Sep 29, 2017 Views: 308
Aug 06, 2017 Views: 322
Dec 16, 2017

m<d;a md,k ue;sjrKhg Èk kshuj ;sfí" .u Èkd .ekSug m%Odk mlaI ish,a,u ish fufyhqï wrUd we;' ue;sjrKh ksid w;sYh WKqiqï foaYmd,k laf ''' Read More....

Dec 15, 2017

ffjoH wOHdmkfha wju iqÿiqlu C idud¾: 2 la iy S idud¾:hla jYfhka kï lsÍu foaYmd,{hka úiska .kq ,enQ fkdúêu;a ;SrKh ''' Read More....

Dec 15, 2017

w.rm;k fmd,sia jiug wh;a" jqâú,a f;aj;=hdfha" jqâ,ela fldgfia mÈxÑ j;= lïlrefjla Bfha ^14& m'j' 04'00 g muK myr§ urd ''' Read More....

Dec 15, 2017

nd,jhia‌ldr oeßhla‌ ,sx.sl w;jrhg ,la‌ùu fya;=fjka frday,a .;lr isáh§ tu frday,a jdÜ‌gqfõu fkajdislj is&aac ''' Read More....

Dec 15, 2017

miq.sh od taldnoaO úmlaIfhka Y%S,ksmhg wd È.duvq,a, Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%skS Y%Shdks úf–úl%u uy;añh ''' Read More....

Dec 14, 2017 Views: 4
Dec 14, 2017 Views: 5
Dec 14, 2017 Views: 4
Aug 06, 2017 Views: 292
Jun 27, 2017 Views: 297
Jun 27, 2017 Views: 303
Jun 29, 2017 Views: 336
Jun 25, 2017 Views: 317
Jun 25, 2017 Views: 328
    Models and Fashions
Warsha read
Irushi Sajee
Dec 14, 2017

fï ;r.h wdrïN ùug fmr ysgmq bka§h kdhl ufyakao% isx fodaks iy bka§h ;=ka bßhõ l%Svl y¾Èla mdkavHd w;f¾ ''' Read More....

Dec 10, 2017

ixpdrl Y%S ,xld lkavdhu yd bka§h lKavdhu w;r m<uq tlaÈk ;rÛh fï jk úg meje;afjkjd'

''' Read More....
Dec 06, 2017

;r.h w;r;=r wdndOlg ,la jq Okxch wdndOh mfil,d ;u lKavdhu fjkqfjka Y;lhla ,nd.;a w;r wdndO ;;ajh oreKq ùu ksid Tyqg l%svd .drhg hdug isÿúh' Read More....

Jun 23, 2017 Views: 297
Jun 23, 2017 Views: 305
Weather, 30 October
Colombo Weather
+28

High: +29° Low: +23°

Humidity: 84%

Wind: SW - 8 KPH

Rome Weather
+10

High: +20° Low: +6°

Humidity: 87%

Wind: N - 8 KPH

Wassane Premaya Me Adarayai