22-11-2017
23-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
Nov 22, 2017

ksrEmK Ys,amsKshla jf.au ks<shla úÈhg;a ldf.;a wjOdkh Èkd.;a; flfkla ;uhs mshqñ yxiud,s lshkafka'

''' Read More....
Nov 22, 2017

iudccd, udOH yryd udOH b;du;au m%isoaêhg m;a Rangala Natural pool fyj;a rx., iajNdúl ;gdlhg f.dia úfkdao ùug miq.sh ld,h mqrdjgu fndfyda ''' Read More....

Nov 22, 2017

weh iudc udOH j, m< lrk we;eï igyka iy PhdrEm ksid ;uhs f.dv fofkla mshqñ .ek l;d lrkafka'

''' Read More....
Nov 22, 2017

;=ñ÷ fodvï;ekak lshkafka rx.kfha§ olaI;d olajk rx.k Ys,amsfhla' Tyqf.a wdorKsh ìßo ;uhs l<Ks lshkafka'ku kqyqre jqK;a ta rEm ''' Read More....

Nov 22, 2017

wïmdr Wyk .=jka Odjk m:fhka wyig keÛ.;a" tï' whs' 17 j¾.fha fy,sfldmagrh ks,Ur fom¿ lrñka by<g wefooa§" tys .uka lr&nti ''' Read More....

Nov 22, 2017

;dhs /|jqï l|jqrlska m,d .sh Ökfha Whs.¾ cd;sl isrlrejka 20 fofkl= fidhñka isák nj n,OdÍyq mji;s'

''' Read More....
Nov 20, 2017

fjk;a ldka;djl fjkqfjka .¾NdIh l=,shg §fï ixl,amh fndfyda bkaÈhdkqjkag wm%sh jQj;a ld,h th fjkia lrñka mj;S' wo trg újdyl fuka ''' Read More....

Nov 13, 2017

ta wfußldkq ckdêm;s fvdk,aâ g%ïma ish fudag¾ r:fhka .uka lrkfldg wod< ldka;dj ueo.s,a, Wiaid fmkajQ nj lshk jrolghs'

''' Read More....
Sep 29, 2017 Views: 289
Sep 29, 2017 Views: 291
Aug 06, 2017 Views: 297
Nov 22, 2017

fï l;dj,ska fndfyduhla tajdkï tÉpr fyd| l;dkï fkfjhs' fmd,sish .ek f.dvla fokd l;d lrkafka ffjrhlska'

''' Read More....
Nov 22, 2017

fld<U isg uvl,mqj n,d Odjkh jQ iS>%.dó ÿïßhla fuu wk;=rg uqyqK ÿka w;r isoaêfhka lsisfjl=g ydkshla fkdùh'

''' Read More....
Nov 21, 2017

wm fi!r.%y uKav,hg we;af;a .%yf,dal 8 ls' ma¨fgda .%yf,djla f,i ie<flkafka ke;' .%yf,djlg wh;a ,laIK fkdue;s ùu ksid th ie<flkafka l=re .%yhl= lshd ''' Read More....

Nov 20, 2017

jir 2 l ld,hla ;=< § m<uq ‘ureá bf,lag%sla‘ fudag¾ r:h fjf<|fmd<g y÷kajd §u i|yd jk wjfndaO;d .súiqulg ''' Read More....

Nov 20, 2017

bkaÈhdfõ nqoaO.hdfõ wä 80 la‌ Wi nqoaO m%;sudjg fndaïn .id uyd úkdYhla‌ isÿ lsÍfï isoaêh i&iu ''' Read More....

Nov 21, 2017 Views: 3
Nov 17, 2017 Views: 8
Nov 17, 2017 Views: 6
Nov 21, 2017 Views: 3
Nov 10, 2017 Views: 15
Aug 06, 2017 Views: 285
Jun 27, 2017 Views: 286
Jun 27, 2017 Views: 289
Jun 29, 2017 Views: 310
Jun 25, 2017 Views: 290
Jun 25, 2017 Views: 300
    Models and Fashions
Nandu
nishee leg
Nov 20, 2017

,is;a ud,sx. lshkafka wfma rfgka ìysjqKq iqmsß fõ. mkaÿ hjkafkla'
ud,sx. ;uhs whs'mS't,a' b;sy ''' Read More....

Nov 07, 2017

ngysr bka§h fldfoõ ta iy Y%S ,xld ta w;r ;r. 3lska iukaú; tlaÈk l%slÜ ;r.dj,sfha cefuhsldfõ§ meje;s f;jeks ;r.fhka ,l=Kq ''' Read More....

Nov 06, 2017

Y%S ,xld cd;sl l%slÜ‌ lKa‌vdhfï ms;slrK mqyqKqlre f,i ysgmq fgia‌Ü‌ l%Svl ;s,dka iurùrj m;alr we;s w;r Tyq 2019 jk f;la&zw ''' Read More....

Jun 23, 2017 Views: 289
Jun 23, 2017 Views: 287
Weather, 30 October
Colombo Weather
+28

High: +29° Low: +23°

Humidity: 84%

Wind: SW - 8 KPH

Rome Weather
+10

High: +20° Low: +6°

Humidity: 87%

Wind: N - 8 KPH

Wassane Premaya Me Adarayai