Jun 29, 2017 Views: 319
Jun 25, 2017 Views: 312
Jun 25, 2017 Views: 312
Irudini Umali Thilakaratne
images (17)
Pawani Madushani Wijesinghe
images (10)
Piumi Srinayaka
images (15)
Shanudri gaum
images (8)
Thushi lakmali
images (20)
Muthu
images (0)
fldaÉÑhl ;reKfhla .sh yeá@ fufyu whg fokak ´k oඬqju fudloao n,kakflda
Dec 06, 2017
0 Comments
301 Viewers

fldaÉÑhl ;reKfhla .sh yeá@ fufyu whg fokak ´k oඬqju fudloao n,kakflda

ÿïßh wk;=re .ek miq.sh ojiaj, fndfyda fihska l;dnyg ,lajqKd'

fï ÿïßh wk;=rej,g tla fya;=jla ;uhs wkdrlaIs;j ÿïßfha .uka lsÍu;a'

wms fï Tng fmkajkak hkafka tfyu wkdrlaIs;j ÿïßfha .uka lrmq flfkla'

f.dvla wk;=rej,g fya;=j fj,d ;sfhkafka ;ukaf.au fkdie,ls,a, lsh,d fï ùäfhdaj n,mq Tng jegfyaú'