Jun 29, 2017 Views: 645
Jun 25, 2017 Views: 635
Jun 25, 2017 Views: 640
Irudini Umali Thilakaratne
images (17)
Madhu Liyanage
images (14)
Vibhagaya Fail
images (19)
Thushi Lakmali
images (0)
Udari Perera
images (10)
iro lankathilaka
images (7)
fldf;l=;a kï wid we;ao@
Jan 05, 2018
0 Comments
93 Viewers

fldf;l=;a kï wid we;ao@

ta;a ta fya;= yeu tllau chf.k ;ukaf.a Ôúf;ag ;uka leu;su flkd <Ûd lr .kak mq¿jkakï ta wh fudk;rïkï jdikdjka;o@

wms fï lshk l;dj jdikdj yd wjdikdj folu tla;eka jQ l;djla'

;uka jeäfhkau wdorh lrmq ;reKsh iqjl< fkdyels ms<sldjlska fmf<kjd' ta jf.au weh meh lsysmhlska ñhhkjd'

kuq;a weh Ôú;fhka ioygu iuq.ekSug l<ska ta ;reKhd yefudau bÈßfha wehj újdy lr.kakjd'

fï ta l;dj .ek wka;¾cd,fha m<jq PdhdrEm lsysmhla'