Jun 29, 2017 Views: 652
Jun 25, 2017 Views: 641
Jun 25, 2017 Views: 645
Dulani Anuradha
images (9)
lakshika jayawardhana
images (10)
Rishe Angela
images (10)
sabeetha-ruwanmali
images (7)
malsha
images (5)
Filmfare Awards Ceremony -2013
images (79)
,xld Tfgda fudnhs,a ix.uh ä,ka; ud,.uqjf.a fiajh w.hhs
Jan 12, 2018
0 Comments
60 Viewers

,xld Tfgda fudnhs,a ix.uh ä,ka; ud,.uqjf.a fiajh w.hhs

dilantacd;Hka;rfha lS¾;su;a kula‌ Èkd.;a ,xld Tfgda fudnhs,a ix.ufha hdjÔj idudðl fudag¾ r: Odjk YQr ä,ka; ud,.uqj uõìug l< fiajh w.h lsÍfï W;aijhla‌ bl=;aod fld<U ys,agka fydag,fha§ meje;aúKs'
 
 ä,ka; ud,.uqj fj; isysjgk M,lh ix.ufha Wm wkqYdil ixpdrl ixj¾Ok yd l%sia‌;shdks lghq;= wud;H fcdaka wur;=x. uy;d úiska msßkeuQ wjia‌:dj PdhdrEmfha oela‌fõ' ,xld Tfgda fudnhs,a ix.ufha iNdm;s Oïñl wdá., uy;do PdhdrEmfha oela‌fõ'