Jun 29, 2017 Views: 395
Jun 25, 2017 Views: 388
Jun 25, 2017 Views: 382
Shanudri gaum
images (8)
Swapna
images (13)
Filmfare Awards Ceremony -2013
images (79)
Chathurya
images (8)
Suranga Frenando
images (10)
Irudini Umali Thilakaratne
images (17)
f.dvke.s,a,la lvd jeà 7la ureg
Feb 14, 2018
0 Comments
304 Viewers

f.dvke.s,a,la lvd jeà 7la ureg

fld<U .%ekaâmdia nndmq,af,a m%foaYfha f.dvke.s,a,la lvd jeà y;a fofkl= ñh f.dia we;s w;r ;j;a lsysm fofkl= ;=jd, ,nd fld<U cd;sl frday,g we;=,;a lr ;sfí'

ñh .sh msßi w;r msßñka isõfofkla yd ldka;djka ;sfokla isák nj jd¾;d fõ'

f.dvke.s,a,g hgjQjka fidhd ;jÿrg;a fufyhqï isÿ flfrñka mj;S'