Jun 29, 2017 Views: 423
Jun 25, 2017 Views: 417
Jun 25, 2017 Views: 421
Adisha-Shehani
images (6)
Hashini Chandresakara
images (15)
Nadee
images (0)
iwon kristry
images (4)
Sachini-Ruwanthika
images (8)
rathasha-rosel
images (9)
uqyqKg uqyqK nia r: folla .efghs " u.ska 40 g nrm;, ;=jd<
Oct 12, 2018
0 Comments
325 Viewers

uqyqKg uqyqK nia r: folla .efghs " u.ska 40 g nrm;, ;=jd<

ÆKq.ï fjfyr m%foaYfha§ nia r: folla uqyqkg uqyqK .eàfuka wk;=rla isÿj ;sfnk nj jd¾;d fjkjd' tu wk;=frka nia r:hl .uka .;a u.ska 40 g ;=jd< isÿj ;sfnk njg jd¾;d fjkjd'


fuf,i wk;=rg ,laj we;af;a wïmdr - ud;r fm!oa.,sl u.S m%jdyk nia r:hla iy foysw;a;lkaäh - .d,a, ,x.u nia r:hla njghs f;dr;=re jd¾;d jkafka'

wk;=r isÿjQ ia:dkfha PdhdrEm my;ska'