Jun 29, 2017 Views: 506
Jun 25, 2017 Views: 525
Jun 25, 2017 Views: 546
Nimasha
images (13)
mariya
images (8)
Miss India Beauties Wentto Galle
images (30)
Filmfare Awards Ceremony -2013
images (79)
Chathurika
images (0)
Naththal
images (7)
fldia fvj,a
Apr 10, 2019
0 Comments
44 Viewers

fldia fvj,a
wjYH o%jH
fyd¢ka meiqKq fldia uÿ¿ 10" f,dl= ¨kq f.ä 2la" ;lald,s f.ähla" fgduefgda fidaia fïi ye¢ 2" lE,s ñßia fïi ye¢ 1" wU pÜks fïi ye¢ 1" lrmsxpd lsks;a;la" ÆKq rig wkqj" .ïñßia iaj,amhla" f;,a wjYH ;rug" mdkamsá .%Eï 100" ì;a;rhla" Wl= ‍fmd,a lsß wඬq fldamam 1$4

idok wdldrh
fldia uÿ¿ fidaod weg bj;a lr y;rg m,d .kak' mdkamsá" ì;a;rh" ‍fmd,alsß" ÆKq oud wkd Wl= negrhla idod .kak' oeka fldia lene,s negrfha .s,ajd r;ajQ .eUqre f;,g oud rkajka mdgg neo.kak'