Jun 29, 2017 Views: 536
Jun 25, 2017 Views: 574
Jun 25, 2017 Views: 591
lakshika jayawardhana
images (10)
dilu
images (8)
Hashini Chandresakara
images (15)
Udari Perera
images (10)
Swapna
images (13)
Nadee
images (0)
rhsia iqma
May 29, 2019
0 Comments
29 Viewers

rhsia iqma

 

 
wjYH o%jH

lgq rys; l=l=,a uia .%Eï 250
ndiau;S n;a wඬq fldamam 1
f*%Ia ñ,ala wඬq fldamam 1
ng¾ fïi ye¢ 1
mdia,s w;= lSmhla
ÆKq" .ïñßia rig wkqj
fí,Sõia 2)3la

idok wdldrh

l=l=,a uia ál fidaod l=vdjg lmd .kak' n;a j,g lsß ál oud íf,kav¾ lr .kak' ng¾ ál <sm ;nd r;ajk úg l=l=,a uia ál oukak' oeka thg ÆKq" .ïñßia" fí,Sõia tl;= lrkak'

fyd¢ka ;eïfnkakg yßkak' oeka íf,kav¾ lr.;a n;a ál oud fyd¢ka ñY% lr .kak' n÷kaj,g oud fpdma lr.;a mdia,s Wäka oud WKqfjkau ìug .kak'