Jun 29, 2017 Views: 1049
Jun 25, 2017 Views: 807
Jun 25, 2017 Views: 849
Thushi Lakmali
images (0)
Muthu
images (0)
Hiru TV - Copy Chat 100
images (15)
Samadhi and Sanjaya
images (0)
Shehani
images (10)
Thanuja Dilhani
images (18)
rdnq n;
Jun 19, 2019
0 Comments
159 Viewers

rdnq n;wjYH o%jH

lSß iïnd lsf,da .%Eï 1
rdnq w, .%Eï 200
ng¾ fïi ye¢ 2
ÆKq rig wkqj
;,d.;a b.qre f;a ye¢ 1$2
;,d.;a iqÿ¨kq f;a ye¢ 1$2
iqma leghla
rïfma lene,a,la
lrmsxpd lsks;a;la

idok wdldrh

iy,a .rd fidaod Èh fírd .kak' ng¾ ál ,sm ;nd r;ajk úg ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq oukak'

rïfma" lrmsxpdo oukak' ÆKQ tl;= lrkak' oeka iy,a oud ;rula f;ïmrdÿ jkakg yßkak'

wjYH muKg j;=r oukak'

n; kgdf.k toa§ l=vd fldgq f,i lmd.;a rdnq oud l,jï lr .kak'