Jun 29, 2017 Views: 1172
Jun 25, 2017 Views: 958
Jun 25, 2017 Views: 1007
Nimasha
images (13)
gayathri blue short
images (8)
Bhagya Hettiarachchi
images (14)
dilini-aththanayake
images (6)
Shani-Drmz
images (8)
Chanudi Niluka Kodikara
images (19)
rdnq n;
Jun 19, 2019
0 Comments
240 Viewers

rdnq n;wjYH o%jH

lSß iïnd lsf,da .%Eï 1
rdnq w, .%Eï 200
ng¾ fïi ye¢ 2
ÆKq rig wkqj
;,d.;a b.qre f;a ye¢ 1$2
;,d.;a iqÿ¨kq f;a ye¢ 1$2
iqma leghla
rïfma lene,a,la
lrmsxpd lsks;a;la

idok wdldrh

iy,a .rd fidaod Èh fírd .kak' ng¾ ál ,sm ;nd r;ajk úg ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq oukak'

rïfma" lrmsxpdo oukak' ÆKQ tl;= lrkak' oeka iy,a oud ;rula f;ïmrdÿ jkakg yßkak'

wjYH muKg j;=r oukak'

n; kgdf.k toa§ l=vd fldgq f,i lmd.;a rdnq oud l,jï lr .kak'